Pozemkové úpravy a pestrost krajiny

Proč bychom se měli o pestrost krajiny starat?

Pestrost v krajině ovlivňuje to, jak krajinu vnímáme, jak se v ní cítíme a jaký si k ní vytváříme vztah. Důležitou roli však hraje také při zadržování vody, kterou naše krajina získává jen ze srážek. V krajině, které chybí pestrost (meze, remízky, louky), kde potoky ztratily svá původní koryta a voda je systematicky odváděna melioračními kanály, nemá šanci se udržet. V takové krajině voda rychle odtéká a chybí, anebo naopak odhaluje, jak ničivou může mít sílu. Není proto divu, že se Česká republika opakovaně potýkala s povodněmi a v současné době ji trápí sucho.

K čemu slouží komplexní pozemkové úpravy?

Komplexní pozemkové úpravy zlepšují uspořádání pozemků na daném katastrálním území, které umožňuje krajině vracet její pestrost – zatravňovat či zalesňovat část orné půdy, budovat remízky a meze, aleje a polní cesty, malé vodní nádrže, mokřady a tůně a vracet malé vodní toky do jejich původních koryt. To vše zásadním způsobem zlepšuje stav naší krajiny. V takové krajině se voda dokáže „udržet“ – vsakovat se do půdy a pomaleji odtékat. Taková krajina nás chrání před suchem a povodněmi i erozí půdy.

Kdo je provádí a financuje?

Za pozemkové úpravy je odpovědný Státní pozemkový úřad, který je zahajuje, financuje a rovněž odpovídá za vytvoření plánu nové komplexní pozemkové úpravy. Realizuje a financuje také důležité úpravy v krajině. V terénu na pozemkových úpravách pracují geodeti a projektanti, kteří mapují stávající stav daného území a navrhují nové uspořádání pozemků.

Co znamenají pro vlastníky pozemků?

Vlastníci pozemků mohou provedení pozemkových úprav iniciovat. Pokud se pro provedení pozemkových úprav vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v daném katastrálním území, pozemkový úřad takovéto řízení vždy zahajuje.

Při realizaci pozemkových úprav se vlastníci pozemků účastní úvodního jednání, na kterém je vysvětlen záměr pozemkových úprav a zvolen sbor zástupů vlastníků, který vlastníky pozemků zastupuje. Během řízení o pozemkových úpravách je každý vlastník pozemků informován o svých stávajících pozemcích a návrzích jejich nového uspořádání (například scelení pozemků, výměna pozemků) tak, aby bylo možné realizovat úpravy v krajině, které zlepší její pestrost, zadrží srážkovou vodu, sníží erozi půdy i zajistí přístup vlastníků na jejich pozemky.

V případě, že krajině blízká opatření nelze realizovat na půdě, která je ve vlastnictví státu či obce (v daném území je nedostatek státní či obecní půdy, kterou lze k tomuto účelu použít), poměrnou částí se na jejich realizaci podílejí svou půdou vlastníci pozemků.

  • Buďte aktivní a podpořte důvěru občanů v to, že komplexní pozemkové úpravy mají smysl. Informujte vlastníky pozemků, v čem spočívají komplexní pozemkové úpravy a co jim mohou přinést (scelení pozemků, přístup na pozemky). Informujte také ostatní spoluobčany o tom, jakým způsobem pomohou komplexní pozemkové úpravy a s nimi spojené krajinné úpravy zlepšit život ve vaší obci (zlepšit vodní režim v krajině – ochránit obec před suchem, nebo povodněmi, snížit erozi půdy, ochladit krajinu, zlepšit rozmanitost a prostupnost krajiny a její ekologickou stabilitu). Máte tak možnost vytvořit v okolí své obce nová místa, kde můžete trávit vy a vaše děti volný čas, a také podpořit rozmanitost rostlinných a živočišných druhů.
  • Zajímejte se o navrhované krajinné úpravy – jsou totiž důležitým výsledkem komplexních pozemkových úprav, neboť zlepší stav krajiny v okolí vaší obce. Tyto krajinné úpravy (dle zákona „společná zařízení“) schvaluje zastupitelstvo obce. I vy můžete pomoci s jejich realizací – například remízky můžete vysázet společně s dobrovolníky.
  • Kde byly pozemkové úpravy již provedeny nebo zahájeny, najdete na mapě pozemkových úprav.

Důležité odkazy Státní pozemkový úřad ČR - www.spucr.cz a www.zitkrajinou.cz 

Právní normy: zákon č. 139/2002 Sb. a vyhláška č. 13/2014 Sb.