Výzva k podání nabídek na externí evaluaci projektu

17. ledna 2019

Hledáme odborníka nebo organizaci, která by pro nás mohla provést evaluaci projektu zaměřeného na snižování rizika katastrof realizovaného Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE v letech 2016 – 2018.

Výzva k podání nabídek na externí evaluaci projektu
17. ledna 2019 - Výzva k podání nabídek na externí evaluaci projektu
 1. Základní informace

Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE) je jedna z největších neziskových organizací v ČR poskytující sociální služby lidem v nouzi. Od roku 1997 pomáhá také lidem při povodních, kterým zajišťuje humanitární pomoc. Úzce spolupracuje s německou organizací Diakonie Katastrophenhilfe (DKH), která poskytuje DČCE finanční podporu na realizaci projektů zaměřených na obnovu po povodních a snižování rizika katastrof (DRR).

Projekt, který bude předmětem evaluace, je realizován Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce DČCE od září 2016. Jeho název je “Příprava na mimořádné události prostřednictvím budování odolnosti komunit, vzdělávání a sdílení zkušeností“ (angl. název „Disaster preparedness through community resilience building, education and experience sharing”) a jeho cílem je zvyšovat celkovou odolnost a připravenost obcí i jednotlivců (občanů) na mimořádné události způsobené přírodními vlivy (povodně). Projekt vychází ze zkušeností Střediska humanitární a rozvojové spolupráce DČCE z předchozích projektů a aktivit v této oblasti. Rozpočet projektu je ve výši 326 852 EUR.

Projekt poskytuje podporu 4 obcím v ČR (Štětí, Křešice, Plaňany a Rudník) a zaměřuje se na 3 hlavní cílové skupiny a výstupy:   

 • Krizové řízení v podpořených obcích má posílené kapacity pro řešení povodňových situací realizací preventivních opatření, předáváním znalostí a zlepšením vzájemné komunikace.
 • Občané/jednotlivci mají znalosti a lepší povědomí o tom, jak jednat při mimořádných událostech.  
 • Děti ve vybraných školách v podpořených obcích mají znalosti o tom, jak jednat při mimořádných událostech a jak se v případě mimořádné události evakuovat.

Projekt je realizován v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2019 (tj. během evaluace bude projekt v posledním roce realizace).

 1. Účel a cíle evaluace

Evaluace je iniciována německou organizací DKH, která poskytuje Středisku humanitární a rozvojové spolupráce DČCE finanční prostředky na realizaci projektu. Cílem evaluace je analyzovat a zhodnotit výše uvedený projekt – jeho postupy, realizaci a aktivity s přihlédnutím k sociálnímu a institucionálnímu kontextu v ČR. Hlavním účelem evaluace je získat informace o silných a slabých stránkách projektu a formulovat konkrétní doporučení a příklady dobré praxe, které pomohou Středisku humanitární a rozvojové spolupráce DČCE při plánování a přípravě nových opatření a projektu v oblasti DRR v budoucnu, včetně identifikace potřeb pro budování kapacit Střediska humanitární a rozvojové spolupráce.

Konkrétně se evaluace zaměří na tyto cílové oblasti:

 • Relevantnost projektu:

Do jaké míry je projekt relevantní z hlediska potřeb cílové skupiny/příjemců pomoci?

Jakým způsobem bylo zajištěno aktivní zapojení příjemců pomoci a komunit při přípravě, implementaci a monitorování DRR aktivit?   

V kterých oblastech byly při identifikaci příjemců pomoci a plánování aktivit projektu  zohledněny standardy SPHERE a principy humanitární pomoci?

 • Efektivnost projektu:

Do jaké míry bylo dosaženo účelu/cílů projektu?

Které faktory přispěly/limitovaly dosažení cílů projektu?

Do jaké míry byly zvolené přístupy DRR účinné?

 • Efektivita projektu:

Do jaké míry byla realizace projektu efektivní z hlediska nákladů a dosažených výsledků?

Disponovalo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce DČCE dostatečnými lidskými a materiálními zdroji i odbornými znalostmi v oblasti DRR tak, aby bylo možné dosáhnout cílů projektu? 

 • Dopad projektu:

Jaké skutečné změny přinesly aktivity projektu příjemcům pomoci a zapojeným komunitám?

Jaké aspekty projektu jsou replikovatelné v obdobných oblastech v České republice?

Existují nějak širší (pozitivní nebo negativní) původně nezamýšlené výstupy projektu?

 • Udržitelnost projektu:

Do jaké míry pokračují nebo pravděpodobně pokračují výsledky projektu po jeho ukončení?

Jaké jsou hlavní faktory, které ovlivnily (ne) dosažení finanční, technické, institucionální a environmentální udržitelnosti projektu?

 1. Rozsah evaluace

Evaluace bude zaměřena na projekt uvedený výše (“Příprava na mimořádné události prostřednictvím budování odolnosti komunit, vzdělávání a sdílení zkušeností“), který Středisko humanitární a rozvojové spolupráce DČCE realizuje od září 2016. Vzhledem k tomu, že realizace projektu zatím nebyla dokončena, evaluace se zaměří na období realizace projektu od září 2016 do prosince 2018. Evaluace se uskuteční ve všech čtyřech obcích, které projekt podporuje (Štětí, Křešice, Plaňany, Rudník), kdy evaluátoři tyto obce přímo navštíví. Evaluace se zaměří na hlavní cílové skupiny projektu (zástupci obcí, členové krizového řízení obce, ředitelé a učitelé zapojených škol). Pro potřeby evaluace budou předány také veškeré dokumenty, které se vážou k projektu (projektový dokument, čtvrtletní zprávy o realizaci projektu).   

 1. Výstupy a podmínky

Evaluace bude zahrnovat:   

 1. Kick-Off-Meeting
 2. Vstupní zprávu (bude obsahovat metodologii a plán evaluace, bude v rozsahu max. 2 stran a bude v českém jazyce).  
 3. Prezentaci výsledků evaluace a diskusi závěrů evaluace a evaluační zprávy.
 4. Evaluační zprávu (bude klíčovým výstupem evaluace, bude v rozsahu max. 15 stran, bude v českém a anglickém jazyce, hodnocení bude zahrnovat kvalitativní a kvantitativní analýzy, zjištění a získané poznatky a bude mít tyto části: úvodní informace, metodologie, popis a interpretace získaných zjištění, doporučení, závěry, přílohy).

Očekávaný časový rámec evaluace bude následující:

Kick-Off-Meeting

2. polovina února 2019

Předložení vstupní zprávy

Do 5 pracovních dní po kick-off-meeting

Evaluace ve 4 dotčených obcích

25. února – 15. března 2019

Předložení evaluační zprávy

22. března 2019

 

 1. Profil kandidáta

Kandidáti musí prokázat tyto zkušenosti, dovednosti a odborné znalosti: 

 • VŠ vzdělání
 • Znalosti a profesní zkušenosti v oblasti řízení projektového cyklu a evaluace projektů (musí být zřejmé v CV)
 • Prokazatelné zkušenosti v oblasti snižování rizika katastrof (DRR) (včetně praktických zkušeností z terénu)
 • Zkušenosti s vedením rozhovorů a tvorbou vhodných nástrojů pro sběr dat
 • Vynikající analytické dovednosti (kvantitativní a kvalitativní) a dovednosti potřebné pro psaní souhrnných zpráv
 • Vynikající komunikační dovednosti
 • Znalost českého jazyka (rodilý mluvčí) a výborná znalost anglického jazyka (čtení a psaní odborných textů)

S vybraným kandidátem bude sjednána smlouva o dílo. Práce bude v rozsahu cca 20 pracovních dní (včetně tvorby zpráv a dnů určených pro cestování).

Poznámka: Osoby, které byly zapojeny do přípravy a/nebo do realizace projektu, se nemohou ucházet o tuto pozici/zakázku a budou vyloučeny z výběrového řízení.

 1. Přihláška do výběrového řízení

V případě zájmu předložte tyto dokumenty:

 • Aktuální CV všech evaluátorů, kteří budou do evaluace zapojeni, včetně referencí
 • Návrh na provedení evaluace – krátký popis metod, které budou během evaluace využity, a plán práce
 • Finanční podmínky (rozpočet) – veškeré náklady související s evaluací (včetně cestovních nákladů)

Výše uvedené dokumenty prosím zašlete nejpozději do 8. února 2019 elektronicky na adresu: dvorakova@diakoniespolu.cz.

Kontaktní osoba, na kterou je možné se obracet s dotazy ohledně evaluace a výše uvedeného projektu:

Mgr. Jarmila Dvořáková, Ph.D., DČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce tel.: 603 899 929, email: dvorakova@diakoniespolu.cz.