Zadržování vody v krajině jako prevence povodní a sucha

19. ledna 2021

Příčinou povodní jsou dlouhotrvající nebo přívalové deště. Krajina nedokáže vsakovat množství vody a ta stéká do vodních koryt, která se rychle naplní. Když je jejich kapacita přeplněna, rozlije se voda do krajiny, v horším případě vystoupí z břehů ve městech a obcích.

Pokud povodeň vyplaví domácnosti lidí, znamená to pro ně vždy velký zásah do jejich života. Povodně působí škody na majetku, někdy připraví lidi o jejich domovy úplně. V případě povodní velkého rozsahu, kdy je zasaženo velké množství domácností, pomáhají i nevládní neziskové organizace. Diakonie ČCE pomáhá lidem zasaženým povodní už od roku 1997 – koordinuje práci dobrovolníků, zapůjčuje vysoušeče nebo pomáhá i finančně. Dobrovolníkem Diakonie ČCE se může stát každý, kdo je starší 18 let, stačí se registrovat.

ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ JAKO PREVENCE POVODNÍ I SUCHA
19. ledna 2021 - Zadržování vody v krajině jako prevence povodní a sucha

Vlivem změny klimatu můžeme očekávat výraznější výkyvy počasí, dlouhá období sucha, nebo naopak silné přívalové deště. Klimatickou změnu můžeme omezením emisí skleníkových plynů zpomalit, ale už ji nedokážeme zastavit. Proto je důležité řešit nejen její příčiny, ale také pracovat na přizpůsobování (adaptaci) krajiny novým podmínkám a na zlepšování její odolnosti vůči těmto extrémním vlivům.

Ve druhé polovině 20. století se zemědělská krajina i koryta vodních toků kvůli zásahům člověka výrazně proměnila. Zemědělská krajina byla odvodněna melioračními potrubími, koryta vodních toků narovnána a zahloubena. Takto změněná krajina nedokáže odolávat větší nerovnoměrnosti srážek, které změnu klimatu provázejí. Krajina tak čelí dlouhodobým obdobím sucha, nebo naopak přívalovým dešťům, které mohou být příčinou povodní.

Oba tyto jevy mají v krajině stejné řešení. Adaptovat krajinu takovým způsobem, aby dokázala zadržet větší objemy vody. Pokud by se tento přístup aplikoval na celém území České republiky, dokázala by krajina zadržet objem vody srovnatelný s 10 nádržemi velikosti vodní nádrže Orlík.

Konkrétních opatření, která podporují zadržování vody v krajině, vsakování a doplňování podzemních vod, může být několik.

Obnova přirozených koryt vodních toků, obnova meandrů a vyzvednutí zahloubených koryt na povrch

Původní podoba vodních toků a říční krajiny se podobá cévnímu systému. Koryta vodních toků jsou mělčí, široká a rychlost proudu vody zpomalují meandry. Probíhá v nich přirozená horizontální eroze, což znamená, že řeka v meandrech vymílá průběžně břehy a odplavený materiál se v malé vzdálenosti opět usazuje. Okolí vodních toků tvoří lužní lesy, slepá ramena, rozlivové nivy. Takováto říční síť dokáže zásobovat krajinu dostatkem vody (včetně spodních vod) a při jejím přebytku z přívalových dešťů ji regulovaně odvádí.

Minulé století však s sebou přineslo postupy, které zasáhly značně do krajiny a přetrvávají dodnes. Koryta vodních toků byla narovnána, zahloubena a často i vybetonována. Takové řeky a potoky jsou odděleny od krajiny a fungují spíše jako kanál. Protože jsou zahloubeny pod úrovní terénu, odvodňují krajinu po celé délce svého toku. Při přívalových deštích v nich velkou rychlostí odtéká velké množství vody, která nemá možnost svůj proud zpomalit a vsáknout se. Pokud deště trvají delší dobu, voda se z koryta rozlije, a protože chybí říční síť a rozlivové zóny, způsobuje povodeň škody v zemědělství i v lidských sídlech.

Stále více se proto hovoří o nutnosti ozdravit krajinu, obnovovat zásoby podzemních vod, předcházet povodním a adaptovat krajinu na výraznější výkyvy počasí, které můžeme sledovat vlivem klimatické změny. Tomu napomůže revitalizace vodních toků, která vrátí do krajiny jejich přirozený tvar a obnoví přirozenou říční síť.

Regenerace zemědělské krajiny

Krajina však potřebuje zadržovat vodu v celé své ploše, nikoli pouze podél vodních toků. To lze podpořit drobnými opatřeními, která budou regenerovat i zemědělskou krajinu – např. rozdělit zcelené lány remízky, mezemi a stromy. Při pěstování plodin zacházet šetrně s půdou, nevyčerpávat ji, nezhutňovat, ale naopak zvyšovat podíl organické složky, uvážlivě střídat plodiny, umožnit pastvu velkých zvířat. Kvalitní půda s vysokým obsahem humusu má nejenom vliv na množství a kvalitu úrody, ale také dokáže zadržet velké množství vody v ploše

000424_50_004632

Přerušení odvodňovacích potrubí a vyvedení drobných vodních toků a pramenišť zpět na povrch

Zemědělská krajina v České republice byla v minulém století systematicky odvodňována. Některá tato opatření dávala smysl, protože vody bylo na některých místech dost. V současnosti se ale potýkáme se změnou klimatu, která má za následek dlouhá období sucha a vysokých teplot. Potřebujeme proto vodu do krajiny vrátit. Zemědělská krajina je protkaná sítěmi odvodňovacích potrubí a mnoho pramenišť vůbec nevyvěrá na povrch, ale pod zemí odtéká nepozorovaně potrubím pryč. Tato potrubí je potřeba najít a vytvořit plán pro jejich přerušení a nechat některé prameny opět vyvěrat na povrch. Tak mohou v místech, kde jsou zcelené vysychající lány, vzniknout zatravněné údolnice, zelené pásy s potůčky a soustavami tůněk, která zásobují území vodou, ochlazují ho a jsou důležitá pro podporu biodiverzity.

Obnova mokřadních ploch

Některé lokality mají přirozeně charakter mokřadů. Ty jsou často odvodněny melioračním potrubím. Mokřady jsou ale významnou zásobárnou vody pro krajinu. V době dešťů nasáknou a přebytky vody díky nim v krajině zůstanou. V době, kdy je sucho, pak slouží jako zásobárna vody. Tyto lokality jsou významné i pro diverzitu rostlinných a živočišných druhů.

Pro Diakonii ČCE je obnova krajiny a její schopnosti zadržovat vodu jedním z témat, kterým je třeba věnovat pozornost a sdílet znalosti a zkušenosti odborníků s co nejširší občanskou společností. Pořádáme proto víkendové akce pro dobrovolníky, kde mají možnost zapojit se přímo do vytváření tůní a údržby mokřadů. Na těchto akcích se dobrovolníci setkají s odborníky a získají přímou zkušenost při budování krajinných prvků. Při odborné exkurzi v terénu se dozvídají více o významu těchto krajinných prvků a jejich vlivu na vodní režim krajiny. Lépe pak rozumí tomu, jakým způsobem vhodná opatření zásobují krajinu vodou v době sucha a absorbují vodu v obdobích dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů. Pokud máte zájem být informováni o akcích pro dobrovolníky, registrujte se zde.